GrandBit là một nhóm quản lý vốn hóa thị trường tiền điện tử có kinh nghiệm, tập trung vào việc cung cấp các chuyên gia tư vấn chiến lược, quản lý vốn hóa thị trường, cho thuê robot tạo thị trường, cũng như các dịch vụ kết nối trên mã thông báo cho bên dự án. Và xây dựng một danh tiếng tốt trong ngành công nghiệp trong một thời gian dài.

GrandBit – I’m Bitrader! https://bitrader.im/

Market Maker | HyperLedger Group https://www.hyperledger.group/marketmaker

By Parker

Trả lời